RODO - ogólne informacje

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) stosujemy od 25 maja 2018 r.
Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jaki jest cel RODO?

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

 
 

Klienci, potencjalni klienci oraz osoby wskazane do kontaktu lub realizacji umowy


Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane klientów, potencjalnych klientów oraz osób przez nich wskazanych do kontaktu lub realizacji umowy (reprezentantów, pełnomocników, pracowników i innych osób wskazanych przez klienta lub potencjalnego klienta do kontaktu lub realizacji umowy).


Najczęściej przetwarzamy ogólne dane, takie jak:

 • imiona i nazwiska
 • inne dane identyfikacyjne: PESEL, NIP, REGON, stanowiska służbowe, miejsca pracy - firma podmiotu gospodarczego
 • dane ujawnione w dokumentach tożsamości: numer i seria dokumentu tożsamości, data jego wydania i ważności
 • informacje o pełnomocnictwach i uprawnieniach pracowników do reprezentacji klienta
 • numer rachunku bankowego
 • dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej
 • dane korespondencyjne: adres zamieszkania, adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane? 

Dane osobowe możemy przetwarzać, gdy:

 • robimy to, aby świadczyć usługi, zawrzeć i wykonywać umowy między nami a osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym gdy dochodzi do wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych z mInvestment Banking S.A.
 • wymaga tego nasz (administratora) prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli w sytuacjach gdy:
  - archiwizujemy dane,
  – przygotowujemy statystyki i raporty,
  – badamy satysfakcję klientów,
  - prowadzimy marketing naszych usług,
  – przedstawiamy zindywidualizowaną ofertę marketingową lub zmieniamy naszą ofertę,
  - ustalamy roszczenia oraz dochodzimy ich lub bronimy się przed nimi,
  – zapobiegamy przestępstwom i wykrywamy je (dbamy o bezpieczeństwo)
 • realizujemy w ten sposób obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); na tej podstawie przetwarzamy dane po to, by w szczególności przeciwdziałać nadużyciom i zapewniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Szczególne obowiązki nakładają na nas takie przepisy prawa, jak np. Ordynacja podatkowa i Ustawa o rachunkowości

Dane osobowe w mInvestment Banking S.A. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji

 

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osoby, której one dotyczą, a które nam przekazała np. w umowie, gdy zawierała z nami umowę. Możemy również wykorzystywać dane, które przekazali nam inni administratorzy (np. klient przed zawarciem umowy i podczas jej wykonywania, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, organy ścigania) lub które pozyskaliśmy z ogólnie dostępnych baz danych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego).

 

Kto administruje danymi osobowymi?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: mInvestment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027381, NIP 526 021 50 42, REGON 011022668.

 

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą i jak je realizujemy?

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Jak można zgłosić swoje uwagi dotyczące ochrony danych osobowych w mInvestment Banking S.A.?

 • tradycyjnie - listem wysłanym na adres siedziby: mInvestment Banking S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
 • elektronicznie – e-mailem wysłanym na adres: rodo@mibsa.pl

 

Komu możemy przekazywać dane osobowe, które przetwarzamy?

Aby móc wykonywać umowę oraz realizować prawa i obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, możemy przekazywać dane osobowe: do: instytucji upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, np. Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, organom ścigania oraz podmiotów, którym mIB powierza wykonywanie usług na swoją rzecz np. firmy współpracujące w zakresie usług IT, podmioty, firmy kurierskie, kancelarie prawne, mBank S.A.

 

Jak można skarżyć się na sposób ochrony danych osobowych?

Jeśli osoba, której dane dotyczą, podejrzewa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kontrahenci, potencjalni kontrahenci oraz osoby wskazane do kontaktu lub realizacji umowy


Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane kontrahentów, potencjalnych kontrahentów oraz osób przez nich wskazanych do kontaktu lub realizacji umowy (reprezentantów, pełnomocników, pracowników i innych osób wskazanych przez kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta do kontaktu lub realizacji umowy).


Najczęściej przetwarzamy ogólne dane, takie jak:

 • imiona i nazwiska
 • inne dane identyfikacyjne: PESEL, NIP, REGON, stanowiska służbowe, miejsca pracy - firma podmiotu gospodarczego
 • dane ujawnione w dokumentach tożsamości: numer i seria dokumentu tożsamości, data jego wydania i ważności
 • informacje o pełnomocnictwach i uprawnieniach pracowników do reprezentacji klienta
 • dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej
 • numer rachunku bankowego
 • dane korespondencyjne: adres zamieszkania, adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane? 

Dane osobowe możemy przetwarzać, gdy:

 • robimy to, aby zawrzeć i wykonywać umowy między nami a osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tym gdy dochodzi do wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych z mInvestment Banking S.A.
 • wymaga tego nasz (administratora) prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli w sytuacjach gdy:
  - zarządzamy umową zawartą pomiędzy kontrahentem a nami:
  - weryfikujemy kompetencję kontrahenta lub jego pracowników,
  - kontrolujemy wykonanie umowy,
  - zarządzamy nadawaniem uprawnień do systemów IT,
  - ustalamy roszczenia oraz dochodzimy ich lub bronimy się przed nimi.
 • realizujemy w ten sposób obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); na tej podstawie przetwarzamy dane po to, by w szczególności przeciwdziałać nadużyciom i zapewniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Szczególne obowiązki nakładają na nas takie przepisy prawa, jak np. Ustawa o rachunkowości i Ordynacja podatkowa.

Dane osobowe w mInvestment Banking S.A. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osoby, której dane dotyczą, a które przekazują nam kontrahenci przed zawarciem umowy i podczas jej wykonywania. Osobami tymi są sami kontrahenci i ich pracownicy oraz inne osoby wskazane do kontaktu. Możemy również wykorzystywać dane, które przekazali nam inni administratorzy lub które pozyskaliśmy z ogólnie dostępnych baz danych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

Kto administruje danymi osobowymi?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: mInvestment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027381, NIP 526 021 50 42, REGON 011022668.

 

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą i jak je realizujemy?

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Jak można zgłosić swoje uwagi dotyczące ochrony danych osobowych w mInvestment Banking S.A.?

 • tradycyjnie - listem wysłanym na adres siedziby: mInvestment Banking S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
 • elektronicznie – e-mailem wysłanym na adres: rodo@mibsa.pl

 

Komu możemy przekazywać dane osobowe, które przetwarzamy?

Aby móc wykonywać umowę oraz realizować prawa i obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, możemy przekazywać dane osobowe: do: instytucji upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, np. Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, organom ścigania oraz podmiotów, którym mIB powierza wykonywanie usług na swoją rzecz np. firmy współpracujące w zakresie usług IT, podmioty, firmy kurierskie, kancelarie prawne, mBank S.A.

 

Jak można skarżyć się na sposób ochrony danych osobowych?

Jeśli osoba, której dane dotyczą, podejrzewa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.